Τελευταία Νέα:

Εγγραφή στον Π.Σ.Χ.Β.Ε.

Τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν οι πτυχιούχοι χημικοί επιστήμονες των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών, ενδεικτικά αναφέρονται: χημικοί, βιοχημικοί, κλινικοί χημικοί, χημικοί μηχανικοί, κλπ) της ημεδαπής καθώς και των ισοτίμων Σχολών της αλλοδαπής, που εργάζονται με σχέση ιδιωτικού δικαίου σε:

  1. Νομικά πρόσωπα που έχουν την μορφή ανωνύμου εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή άλλη, ασκούν βιομηχανική ή οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, και έχουν την καταστατική τους έδρα ή διατηρούν νόμιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
  2. Ελληνικές κλαδικές, περιφερειακές ή τοπικές οργανώσεις επιχειρήσεων, σύμφωνα µε την έννοια της προηγούμενης περιπτώσεως (1).

Δεν επιτρέπεται να είναι τακτικά μέλη του Συλλόγου: 1) οι εργοδότες, 2) οι ελεύθεροι επαγγελματίες, 3) οι δημόσιοι υπάλληλοι και 4) οι συνταξιούχοι.

Για την εγγραφή σας στο Σύλλογο, παρακαλώ κατεβάστε και συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής.

Για όσους δεν είναι μέλη της Ε.Ε.Χ η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό σπουδών. Για τα μέλη του Τ.Ε.Ε, συνοδεύεται από τον αριθμό μητρώου του Τ.Ε.Ε.

Το κόστος εγγραφής ανέρχεται στα 5€ και το ετήσιο τέλος συνδρομής ανέρχεται στα 10€ και πληρώνεται μέσω κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα στον λογαριασμό του ΠΣΧΒΕ με ΙΒΑΝ GR5401101080000010829601094.

Στείλτε την αίτηση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αν χρειάζονται) και το αποδεικτικό πληρωμής στο email [email protected].