Τελευταία Νέα:

Καταστατικό ΠΣΧΒΕ

Κατεβάστε το εδώ σε μορφή pdf.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Π.Σ.Χ.Β.Ε)

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 1

Ιδρύεται   πρωτοβάθμιο   επαγγελματικό   συνδικαλιστικό   σωματείο   πανελλαδικής έκτασης των χημικών που εργάζονται σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις, με την επωνυμία “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” και με έδρα την Αθήνα.

Ο Σύλλογος έχει τη δυνατότητα να ιδρύει τμήματα κατά περιφέρεια ή πόλη.

Άρθρο 2

Σκοπός του σωματείου είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, συνδικαλιστικών, επιστημονικών και ηθικών δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών, η προσαρμογή τους  στη  διαρκώς  εξελισσόμενη  εφαρμοσμένη  Χημεία,  για  την  ανάπτυξη  της Ελληνικής τεχνολογίας και βιομηχανίας και η ανάπτυξη αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών και του συνόλου των εργαζομένων.

Άρθρο 3

Η πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου προϋποθέτει αναγνώριση του γεγονότος πως οι Έλληνες Χημικοί αποτελούν τμήμα του συνόλου των εργαζομένων με κοινά ευρύτερα συμφέροντα, όπως :

α. Η προάσπιση της εθνικής μας ανεξαρτησίας και των Δημοκρατικών θεσμών.

β. Η εξύψωση του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου του λαού.

γ. Η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, η ανάπτυξη Εθνικής τεχνολογίας  και  βιομηχανίας  στηριγμένης  στη  μελέτη  της  Ελληνικής πραγματικότητας,  σε  συνδυασμό  με  τον αγώνα  όλων  των  εργαζόμενων  για  την απαλλαγή από τα μονοπώλια, και γενικά, η επιχειρηματική, τεχνικοοικονομική ανάπτυξη της χώρας προς όφελος και μόνο του λαού.

Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο Σύλλογος :

α. Επιδιώκει την ανάπτυξη επιστημονικής, επαγγελματικής και συνδικαλιστικής συνείδησης, πνεύματος ενότητας ανάμεσα στα μέλη του και προωθεί τη συνειδητή συμμετοχή τους στη ζωή του συλλόγου και στις ευρύτερες κινητοποιήσεις του Ελληνικού λαού.

β. Εξετάζει σε τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις τα προβλήματα και τις διεκδικήσεις του.

γ. Συγκροτεί επιτροπές για μελέτη και επεξεργασία των προβλημάτων, διοργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια και γενικά, ενεργεί κατάλληλα για την επιμόρφωση των μελών του και την ανύψωση του επιστημονικού – επαγγελματικού και συνδικαλιστικού επιπέδου αυτών.

δ. Βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα τμήματα της επαρχίας για την παρακολούθηση των ιδιαίτερων προβλημάτων των χημικών που εργάζονται στην επαρχία.

ε.   Συνεργάζεται   με   συγγενείς   επαγγελματικές   και   επιστημονικές   οργανώσεις, Ελληνικές ή ξένες, για τη μελέτη και προώθηση κοινών σκοπών και την εξάλειψη των διακλαδικών διαφορών.

στ. Προβάλει και προωθεί τους σκοπούς του από τα Χημικά Χρονικά και άλλα μέσα ενημέρωσης.

ζ. Διαπραγματεύεται και συνάπτει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας . η. Στο μέτρο του δυνατού, δημιουργεί Ταμείο Αλληλοβοήθειας.

θ. Αντιπροσωπεύεται στα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα, στην Ομοσπονδία Χημικής Βιομηχανίας και κάθε άλλο αντιπροσωπευτικό σχετικό όργανο των εργαζομένων με απόφαση της ΓΣ.

ι. Αναφέρεται σε διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς του, τα μέλη του, τις εργασιακές και γενικότερα επαγγελματικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών του.

κ. Καταγγέλλει και εγκαλεί στις διοικητικές και δικαστικές αρχές τις παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών ή οργανισμών που αφορούν το ίδιο ή τα μέλη του.

ΜΕΛΗ,  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ

Άρθρο 4

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται:  α) σε τακτικά και β) σε επίτιμα

Τακτικά μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν οι πτυχιούχοι χημικοί επιστήμονες των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών, ενδεικτικά αναφέρονται : χημικοί, βιοχημικοί, κλινικοί χημικοί, χημικοί μηχανικοί κλπ) της ημεδαπής καθώς και των ισοτίμων Σχολών της αλλοδαπής,  που εργάζονται με σχέση ιδιωτικού δικαίου σε:

α)  Νομικά  πρόσωπα  που  έχουν  την  μορφή  ανωνύμου  εταιρείας  ή  εταιρείας περιορισμένης   ευθύνης   ή   άλλη,   ασκούν   βιομηχανική   ή   οποιαδήποτε   άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, και έχουν την καταστατική τους έδρα ή διατηρούν νόμιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. β) Ελληνικές κλαδικές, περιφερειακές ή τοπικές οργανώσεις επιχειρήσεων, σύμφωνα µε την έννοια της προηγούμενης περιπτώσεως (α).

Δεν επιτρέπεται να είναι τακτικά μέλη του Συλλόγου 1) οι εργοδότες, 2) οι ελεύθεροι επαγγελματίες, 3) οι δημόσιοι υπάλληλοι και 4) οι συνταξιούχοι.

Επίτιμα  μέλη  εκλέγονται  από  τη  Γενική  Συνέλευση,  μετά    από  αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα τα οποία, χωρίς να είναι τακτικά μέλη, βοήθησαν εξαιρετικά, υλικά ή ηθικά, στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.

Τα  τακτικά  μέλη  του  Συλλόγου,  μετά  την  με  κάθε  τρόπο  συνταξιοδότησή  τους, γίνονται αυτοδικαίως επίτιμα μέλη.

Η ιδιότητα του επίτιμου μέλους έχει αποκλειστικά τιμητικό χαρακτήρα. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, μπορούν όμως να παίρνουν το λόγο και να κάνουν προτάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις και να συμμετέχουν σε επιτροπές του Συλλόγου.

Άρθρο 5

Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο και έγκρισή της από αυτό. Στην αίτηση υποχρεωτικά αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του αιτούντος, ο τόπος κατοικίας και εργασίας και η δήλωσή του ότι αποδέχεται το καταστατικό του Συλλόγου. Με την αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά και αντίγραφο του τίτλου σπουδών.

Για την εγγραφή μέλους το ΔΣ υποχρεωτικά εισπράττει ορισμένο χρηματικό ποσό (δικαίωμα εγγραφής). Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής αποφασίζεται από τη ΓΣ. Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  υποχρεωτικά  κάνει  δεκτές  τις  αιτήσεις  εκείνων  που αποδεδειγμένα εξασφαλίζουν τις από το καταστατικό απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Κάθε μέλος μπορεί να κάνει ένσταση κατά της εγγραφής άλλου μέλους. Η ένσταση γίνεται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 6

Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του από το Σύλλογο με έγγραφη αίτησή του προς το ΔΣ, υποχρεούται όμως να καταβάλει τυχόν οφειλόμενες μέχρι την ημέρα της υποβολής της αιτήσεως τακτικές ή έκτακτες εισφορές.

Η αίτηση διαγραφής γίνεται υποχρεωτικά δεκτή. Σε περίπτωση που υπάρχει καταγγελία σε βάρος του αιτούντα για πειθαρχικό αδίκημα, η αίτηση γίνεται δεκτή μετά  την  εκδίκαση  της  καταγγελίας.  Το  ίδιο  ισχύει  και  για  την  περίπτωση  που εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη.

Άρθρο 7

Διώκονται  πειθαρχικά  τα  μέλη  εκείνα  που  αποδεδειγμένα  παρουσιάζουν συμπεριφορά ασυμβίβαστη με τη ιδιότητα του επιστήμονα ή παραμελούν τις καταστατικές υποχρεώσεις τους, σε βαθμό που να βλάπτονται στα συμφέροντα του Συλλόγου.

Πειθαρχική δίωξη μέλους για τις επιστημονικές, θρησκευτικές και πολιτικές του πεποιθήσεις, δεν επιτρέπεται.

Άρθρο 8

Τα  πειθαρχικά  παραπτώματα  των  μελών  εκδικάζονται  και  τιμωρούνται  από  το

Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει τις εξής ποινές : α) προφορική και β) έγγραφη επίπληξη.

Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις παραπάνω ποινές, μπορεί να επιβάλει και την ποινή της προσωρινής αποβολής και διαγραφής.

Ανάκληση αποφάσεως επιβολής ποινής επιτρέπεται. Η ανάκληση γίνεται μόνο από το όργανο που επέβαλε την ποινή, ή , σε κάθε περίπτωση, από τη Γενική Συνέλευση. Το  πειθαρχικά  διωκόμενο  μέλος  του  ΔΣ  δεν  παίρνει μέρος  στη  σύνθεση  του οργάνου, όταν τούτο εκδικάζει το πειθαρχικό αδίκημά του.

Άρθρο 9

Ο  εγκαλούμενος  καλείται  να  παραστεί  στη  συνεδρίαση  του  ΔΣ αυτοπροσώπως, αφού προηγουμένως κληθεί από το ΔΣ να απολογηθεί εγγράφως εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημέρα κοινοποιήσεως της σχετικής κλήσεως. Στην κλήση απαραίτητα αναγράφεται η πράξη για την οποία κατηγορείται. Η μη απολογία ή απουσία του εγκαλουμένου από τη συνεδρίαση, δεν εμποδίζει την εξέλιξη της πειθαρχικής δίωξης.

Σε περίπτωση πρότασης επιβολής ποινής από τη ΓΣ το πειθαρχικά διωκόμενο μέλος καλείται να απολογηθεί στο ΔΣ 15 ημέρες πριν απολογηθεί στη ΓΣ.

Άρθρο 10

Το ΔΣ διαγράφει από το μητρώο μελών όσους απέθαναν, απεχώρησαν, οφείλουν αδικαιολόγητα συνδρομές τεσσάρων (4) ετών, τιμωρήθηκαν με την ποινή της οριστικής διαγραφής,   όσους, χωρίς να συντρέχει ανωτέρα βία, δεν πήραν μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για τη διοίκηση και όσους προ έξι μηνών έχουν πάψει με τη θέλησή τους να απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στη βιομηχανία ή επιχείρηση που έχει σχέση με τη βιομηχανία, εκτός εάν αυτό οφείλεται στην εκλογή τους στο Κοινοβούλιο ή την τοπική αυτοδιοίκηση.

Η επανεγγραφή διαγραφέντος είναι δυνατή μετά από νέα αίτησή του και έγκριση του ΔΣ.

Το επανεγγραφόμενο μέλος υποχρεούται να καταβάλει συνδρομές για το διάστημα από τις τελευταίες αρχαιρεσίες του Συλλόγου μέχρι την ημέρα της επανεγγραφής του.

Άρθρο 11

Τα μέλη του Συλλόγου είναι ισότιμα μεταξύ τους και οφείλουν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, την τήρηση των διατάξεων του καταστατικού και την εφαρμογή των αποφάσεων της ΓΣ.

Τα μέλη οφείλουν να εκπληρούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, που συνίστανται στην ετήσια τακτική συνδρομή και στις έκτακτες εισφορές.

Το ύψος της συνδρομής καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ. Δικαίωμα συμμετοχής στις ΓΣ έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη.

Ταμειακώς εντάξει θεωρούνται τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι δύο (2) μήνες πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνει και την ημέρα της ΓΣ.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Τα μέλη έχουν το δικαίωμα του λόγου, του ελέγχου και της κριτικής στη ΓΣ, ενημερώνονται τακτικά για τις υποθέσεις του Συλλόγου και συμμετέχουν στις δραστηριότητές του.

Τα  μέλη  μπορούν να ζητούν από το ΔΣ  τη βοήθεια  και τη  συμπαράσταση  του Συλλόγου  για κάθε πρόβλημά τους που σχετίζεται με την ιδιότητα του εργαζόμενου Χημικού.

Τα μέλη υποχρεούνται να ενημερώνουν έγγραφα το ΔΣ για κάθε αλλαγή δουλειάς, ιδιαίτερα δε, εάν η αλλαγή στοιχειοθετεί λόγο διαγραφής από τα μητρώα του Συλλόγου, σύμφωνα με το αρ 10.

ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 12

Πόροι του Συλλόγου είναι :

α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.

β) Οι ετήσιες συνδρομές των μελών.

γ) Οι έκτακτες συνδρομές που αποφασίζονται από τη ΓΣ

δ) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του Συλλόγου.

ε)  Έσοδα  από  κληρονομίες,  κληροδοσίες,  δωρεές,  εορτές  ή  άλλες  σχετικές εκδηλώσεις.

στ) Κάθε οικονομική ενίσχυση ή επιχορήγηση από τον ΟΔΕΠΕΣ ή άλλον οργανισμό που βοηθάει νόμιμα τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

ζ) Δωρεές από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ.

Οι  πόροι  του  Σωματείου  είναι πάντοτε γνωστοί και διαφανείς  και οι δωρεές  και επιχορηγήσεις προς το Σύλλογο γίνονται πάντα επώνυμα.

Άρθρο 13

Περιουσία αποτελούν τα έπιπλα, τα βιβλία και κάθε κινητό ή ακίνητο πράγμα που περιέρχεται στο Σύλλογο.

Η  περιουσία  του Συλλόγου καταγράφεται σε ειδικό  βιβλίο  που  τηρείται από  τον Ταμία.

Με τη διάλυση του Συλλόγου η περιουσία του περιέρχεται στην Ένωση Ελλήνων Χημικών.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άρθρο 14

Τα όργανα του Συλλόγου είναι :

α) Η Γενική Συνέλευση

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ) Η Περιφερειακή Συνέλευση δ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή

ε) Η Εφορευτική Επιτροπή

στ) Οι αντιπρόσωποι για ανώτερους συνδικαλιστικούς φορείς.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 15

Η ΓΣ των μελών είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου.

Με την έναρξη των εργασιών της,  εκλέγει 3μελές Προεδρείο. Το Προεδρείο διευθύνει τις εργασίες της ΓΣ.

Η ΓΣ εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή, την Εφορευτική Επιτροπή και τους Αντιπροσώπους για ανώτερους συνδικαλιστικούς φορείς και απαλλάσσει τα όργανα αυτά ή τα μέλη τους από τα καθήκοντά τους.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον απολογισμό του προηγούμενου έτους, τον ισολογισμό της ταμειακής διαχείρισης και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, που καταρτίζονται από το ΔΣ .

Αποφασίζει για την επιβολή πειθαρχικών ποινών στα μέλη σύμφωνα με το αρ 8 του καταστατικού.

Τροποποιεί το καταστατικό, διαλύει τον Σύλλογο και γενικά αποφαίνεται για κάθε θέμα του Συλλόγου.

Άρθρο 16

Η ΓΣ συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο στην Αθήνα, έκτακτα δε με απόφαση του ΔΣ ή μετά από έγγραφη αίτηση τριάντα (30) μελών ταμειακώς εντάξει.

Άρθρο 17

Στην αίτηση για σύγκληση έκτακτης ΓΣ αναγράφονται υποχρεωτικά και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Το ΔΣ, μετά την υποβολή αίτησης για σύγκληση έκτακτης ΓΣ, υποχρεούται να συγκαλέσει  τη  ΓΣ  μέσα  σε  είκοσι  (20)  ημέρες  από  την  ημέρα  υποβολής  της αιτήσεως, με θέματα ημερήσιας διάταξης, μόνο όσα αναγράφονται στην αίτηση. Σε περίπτωση που το ΔΣ αρνείται ή δυστροπεί να συγκαλέσει τη ΓΣ, αυτή συγκαλείται μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην περίπτωση αυτή η ημερήσια διάταξη υποχρεωτικά περιλαμβάνει σαν πρόσθετο θέμα την απαλλαγή από τα καθήκοντα ολόκληρου του ΔΣ ή όσων μελών του παρεμπόδισαν τη σύγκληση της ΓΣ.

Άρθρο 18

Η πρόσκληση για τη ΓΣ, στην οποία υποχρεωτικά αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν, ο τόπος, η ημέρα και η ώρα σύγκλησης, αποστέλλεται στα μέλη του Συλλόγου  και  τοιχοκολλείται  σε  ιδιαίτερα  εμφανές  μέρος  των  γραφείων  του Συλλόγου, δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη σύγκληση.

Άρθρο 19

Στη ΓΣ τα μέλη παρευρίσκονται μόνο αυτοπροσώπως.

Άρθρο 20

Σε κάθε ΓΣ κατατίθεται το βιβλίο παρουσίας, στο οποίο αναγράφονται τα ταμειακώς εντάξει μέλη, υπογράφουν οι προσερχόμενοι και ελέγχεται η απαρτία.

Η Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει  μελών.  Αν  δεν  επιτευχθεί  απαρτία  στην  πρώτη  Συνέλευση  συγκαλείται δεύτερη μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ημερών με τα ίδια ακριβώς θέματα, η οποία θεωρείται  ότι  έχει  απαρτία  εφόσον  παρευρίσκεται  το  1/4  των  ταμειακώς  εντάξει μελών. Αν δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία, συγκαλείται και τρίτη Συνέλευση μέσα σε
διάστημα οκτώ (8) ημερών, η οποία θεωρείται ότι έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλείται μετά από ένα μήνα νέα Συνέλευση που θεωρείται πρώτη.

 

Άρθρο 21

Η απαρτία προκύπτει από το βιβλίο παρουσίας και θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι το τέλος της Συνέλευσης. Οι αποχωρούντες θεωρούνται αρνούμενοι ψήφο.

Άρθρο 22

Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει και την ημέρα της ΓΣ ή των αρχαιρεσιών.

Δικαίωμα συμμετοχής στις ΓΣ έχουν και όλοι εκείνοι που υπέβαλαν αίτηση εγγραφής και για την αίτησή τους δεν αποφάσισε το ΔΣ. Στην περίπτωση αυτή η ΓΣ, πριν από την ημερήσια διάταξη, εξετάζει και αποφασίζει για τις αιτήσεις αυτές.

Άρθρο 23

Στα θέματα ημερήσιας διάταξης της ΓΣ μπορεί να προστεθεί κάθε άλλο θέμα που προτείνεται από τριάντα (30) τουλάχιστον μέλη.

Τη σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποφασίζει η ΓΣ.

Άρθρο 24

Οι   αποφάσεις   λαμβάνονται   με   απλή   πλειοψηφία   των  παρόντων  μελών.   Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται σύντομη επιχειρηματολογία και ακολουθεί νέα ψηφοφορία.

Σε  περίπτωση  και  δεύτερης  ισοψηφίας  υπερισχύει  η  ψήφος  του  Προέδρου  της Συνέλευσης.

Έγκυρες αποφάσεις είναι όλες εκείνες που λαμβάνονται με ψηφοφορία και σύμφωνα με το καταστατικό και ποτέ δια βοής.

Κάθε ψηφοφορία που αφορά εκλογές ή ανάκληση διοικητικού συμβουλίου, εξελεγκτικής και εφορευτικής επιτροπής και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια οργάνωση, επιλογή δευτεροβάθμιας οργάνωσης για αντιπροσώπευση στην τριτοβάθμια, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και κήρυξη απεργίας είναι μυστική.

Μυστική ψηφοφορία γίνεται και όταν το ζητήσουν είκοσι (20) τουλάχιστον μέλη.

Άρθρο 25

Για τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση του Συλλόγου ή ανάκληση οργάνου απαιτείται παρουσία του 1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. Για τη λήψη απόφασης για μεταβολή του σκοπού του σωματείου απαιτείται να συναινέσουν όλα τα μέλη.

Για πειθαρχική δίωξη μέλους και επιβολή ποινής απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.

Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της ΓΣ είναι αρκετή η παρουσία έως και του 1/4 ή 1/5 των μελών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη, όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Άρθρο 26

Σε περίπτωση που η ΓΣ ανακαλέσει το ΔΣ διενεργούνται εκλογές μέσα σε εξήντα (60) ημέρες για την ανάδειξη νέου ΔΣ.

Την  ημέρα  της  ανάκλησης  του  ΔΣ,  η  ΓΣ  μπορεί  να  διακόψει  τις  εργασίες  της, ορίζοντας ημερομηνία συνέχισης των εργασιών της για την ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 27

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη που εκλέγονται κάθε τρία χρόνια με μυστική ψηφοφορία των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών. Δεν μπορούν να εκλεγούν ίδια πρόσωπα σα μέλη του ΔΣ και της Εφορευτικής ή Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Το ΔΣ που εκλέγεται, συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής των αρχαιρεσιών, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο πρώτος σύμβουλος της πλειοψηφίσασας παράταξης.

Τα μέλη του ΔΣ εκλέγουν μεταξύ τους, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Α’ και Β’ Αντιπρόεδρο, τον Γ. Γραμματέα, τον Αναπληρωτή του Γ. Γραμματέα και τον Ταμία.

Το ΔΣ μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων αναλαμβάνει καθήκοντα, αφού προηγηθεί σχετική παράδοση από το προηγούμενο ΔΣ.

Το απερχόμενο ΔΣ παραδίδει στο νέο ΔΣ τη σφραγίδα, τα βιβλία, το αρχείο και κάθε περιουσιακό   στοιχείο   του   Συλλόγου.   Για   την   παράδοση   και   την   παραλαβή συντάσσεται πρακτικό που καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο. Αντίγραφο του πρακτικού δικαιούται να λάβει ο Πρόεδρος του απερχομένου ΔΣ.

Σε περίπτωση που το απερχόμενο ΔΣ δεν παραδίδει σύμφωνα με τα παραπάνω, το νέο  ΔΣ  παραλαμβάνει  με  απογραφή  που  κάνει  το  ίδιο  και  προσφεύγει  στη Δικαιοσύνη , εφόσον κατά την κρίση του συντρέχει λόγος.

Άρθρο 28

Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά δύο (2) φορές τουλάχιστον το μήνα, έκτακτα δε όσες φορές υπάρχει ανάγκη, με πρόσκληση του Προέδρου.

Οι συνεδριάσεις του ΔΣ έχουν απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον έξι (6) μέλη του.

Έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ γίνεται, επίσης όταν τούτο ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Ο Πρόεδρος στην περίπτωση αυτή έχει υποχρέωση να συγκαλέσει το ΔΣ μέσα σε επτά (7) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως με θέματα ημερήσιας διάταξης τα θέματα που αναγράφονται στην αίτηση.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το ΔΣ, η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία των μελών που ζήτησαν την έκτακτη σύγκλησή του και συνεδριάζει κανονικά εφόσον εξασφαλίζει την παραπάνω απαρτία. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο αρχαιότερος των συμβούλων, εφόσον βέβαια απουσιάζει ο Α’ και Β’ Αντιπρόεδρος.

Το ΔΣ μπορεί εκ των προτέρων να ορίζει την ημέρα και την ώρα των τακτικών του συνεδριάσεων.

Για έκτακτες συνεδριάσεις τα μέλη ειδοποιούνται από τον Πρόεδρο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την συνεδρίαση.

Άρθρο 29

Το ΔΣ διοικεί υπεύθυνα το Σύλλογο, σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, παίρνει όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων, αποφασίζει τη σύγκληση της ΓΣ, φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεών του, συγκροτεί επιτροπές μελέτης και προώθησης διαφόρων θεμάτων.

Μέλος  του  ΔΣ  που  απουσιάζει  αδικαιολόγητα  για  ένα  (1)  τρίμηνο  από  τις συνεδριάσεις, παύεται από μέλος της Διοίκησης και αντικαθίσταται.

Η αντικατάσταση μέλους του ΔΣ γίνεται από τους επιλαχόντες του συνδυασμού με τον οποίο πήρε μέρος στις αρχαιρεσίες. Σε περίπτωση μεμονωμένου υποψηφίου ή συνδυασμού χωρίς επιλαχόντες, τη θέση του ελλείποντος συμβούλου καταλαμβάνει ο υποψήφιος του συνδυασμού που έχει αδιάθετο το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψήφων. Αν δεν υπάρχει συνδυασμός με αδιάθετο υπόλοιπο, η θέση καταλαμβάνεται, μετά από κλήρωση μεταξύ των συνδυασμών που έχουν επιλαχόντες.

 

Στις συνεδριάσεις του ΔΣ μπορούν να παρευρίσκονται χωρίς δικαίωμα ψήφου, τα μέλη του Συλλόγου, να παίρνουν δε το λόγο μετά από απόφαση του ΔΣ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το ΔΣ μπορεί να αποφασίσει μυστική τη συνεδρίασή του. Οι αποφάσεις του ΔΣ παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση  ισοψηφίας  γίνεται  σύντομη  επιχειρηματολογία  και  ακολουθεί  δεύτερη ψηφοφορία.  Σε  περίπτωση  και  δεύτερης  ισοψηφίας,  ή  ψήφος  του  Προέδρου υπολογίζεται διπλή.

Άρθρο 30

Ο  Πρόεδρος  του  ΔΣ  διευθύνει  τη  συζήτηση  στις  συνεδριάσεις.  Υπογράφει  τα έγγραφα με τον Γεν. Γραμματέα ή, όταν πρόκειται για έγγραφα διαχειρίσεως, εντάλματα κλπ, με τον Ταμία.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα το Σύλλογο και διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους. Η δικαστική εκπροσώπηση του Συλλόγου, με απόφαση του ΔΣ, μπορεί να ανατεθεί σε άλλο μέλος του.

Άρθρο 31

Τον  απόντα  ή  κωλυόμενο  Πρόεδρο  αναπληρώνει ο  Α’ Αντιπρόεδρος,  τον δε  Α’ Αντιπρόεδρο, ο Β’ Αντιπρόεδρος.

Στον Α’ και Β’ Αντιπρόεδρο μπορεί να ανατεθούν ειδικά καθήκοντα με απόφαση του ΔΣ.

Άρθρο 32

Ο Γεν. Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία του Συλλόγου, τηρεί τα βιβλία, εκτός από   τα   διαχειριστικά,   και   υπογράφει   μαζί   με   τον   Πρόεδρο   τα   έγγραφα. Αναπληρώνεται και βοηθείται από τον Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα. Στον Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα μπορεί να ανατεθούν ειδικά καθήκοντα με απόφαση του ΔΣ.

Άρθρο 33

Ο Ταμίας φυλάττει και είναι υπεύθυνος για την κινητή και ακίνητη περιούσια του Συλλόγου, φροντίζει για την είσπραξη των εισφορών των μελών, τηρεί τα προβλεπόμενα από το Νόμο βιβλία και στοιχεία και υπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, κάθε έγγραφο που αφορά την οικονομική διαχείριση.

Ο Ταμίας καταρτίζει τον απολογισμό και προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων κάθε έτους και υποβάλει αυτούς για έγκριση στο ΔΣ και κύρωση στη Γεν. Συνέλευση.

Ο Ταμίας υποβάλει κάθε μήνα συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων στο ΔΣ.

Δεν  επιτρέπεται  να  παραμείνει  στα  χέρια  του  Ταμία  ρευστό  χρήμα  πέραν  του 60πλασίου της ετήσιας συνδρομής μέλους. Οι πέραν του ποσού τούτου εισπράξεις κατατίθενται σε Τράπεζα Αθηνών στο όνομα του Συλλόγου. Οι αναλήψεις θα γίνονται με το σύστημα των επιταγών. Οι επιταγές πρέπει να φέρουν τις υπογραφές του Ταμία και του Προέδρου. Μετακίνηση του λογαριασμού από Τράπεζα σε Τράπεζα γίνεται μόνο με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ.

Κάθε δαπάνη γίνεται με απόφαση του ΔΣ, κάθε πληρωμή δε με ένταλμα που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία. Οι εισπράξεις γίνονται με διπλότυπη απόδειξη.

Σε περίπτωση απουσίας του Ταμία, το ΔΣ ορίζει αντικαταστάτη του.

Άρθρο 34

Δεν επιτρέπεται μέλος του ΔΣ να συγκεντρώνει στο πρόσωπό του περισσότερες της μιας από τις ιδιότητες του Προέδρου, Γ. Γραμματέα και Ταμία.

Άρθρο 35

Ο Πρόεδρος, ο Α’ και Β’ Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας  και  ο  Ταμίας  ανακαλούνται  οποτεδήποτε  και  εκλέγονται  άλλοι  αντ’ αυτών. Η απόφαση για ανάκλησή τους παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του ΔΣ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 36

Η Περιφερειακή Συνέλευση συνέρχεται μια φορά το χρόνο στην Αθήνα, ή, μετά από απόφαση του ΔΣ,   σε άλλη πόλη της χώρας. Μπορεί να συνέλθει και έκτακτα με απόφαση του ΔΣ.

Μέλη της είναι όλα τα μέλη του ΔΣ και δύο εκπρόσωποι από τη Διοικούσα Επιτροπή κάθε  τμήματος, περιφέρειας ή πόλης.

Οι εκπρόσωποι των τμημάτων εκλέγονται από τη ΓΣ του τμήματος που γίνεται πριν από την Περιφερειακή Συνέλευση.

Η  Περιφερειακή  Συνέλευση  συζητεί  τα  γενικότερα  προβλήματα  του  κλάδου  και παίρνει αποφάσεις για το συντονισμό της δουλειάς του Συλλόγου και τη σύνδεση του ΔΣ με τις ΔΕ των τμημάτων.

Σε περίπτωση διαφωνίας του ΔΣ με την Περιφερειακή Συνέλευση, συγκαλείται ΓΣ προκειμένου να αποφασίσει οριστικά επί της διαφωνίας. Η ΓΣ συγκαλείται από το ΔΣ σε διάστημα τριών (3) μηνών από την ημέρα που προέκυψε η διαφωνία.

Όλα τα έξοδα της σύγκλησης και των εργασιών της Περιφερειακής Συνέλευσης βαρύνουν το κεντρικό ταμείο του Συλλόγου.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 37

Η Εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται με τη διαδικασία που ακολουθείται για την εκλογή του ΔΣ κατά τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου.

Ασκεί έλεγχο σε κάθε διαχειριστική πράξη του ΔΣ και κάθε επιτροπής ή οργάνου του

Συλλόγου.

Συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο, έκτακτα δε όταν το κρίνει αναγκαίο. Στην τακτική της συνεδρίαση συντάσσει αναλυτική έκθεση για τη διαχείριση του Συλλόγου. Η έκθεση καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο και υποβάλλεται υποχρεωτικά για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ΓΣ του Συλλόγου.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης ΓΣ σε περίπτωση που διαπιστώνει ανωμαλία στη διαχείριση του Συλλόγου. Το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει τη ΓΣ.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 38

Για τη διενέργεια εκλογών που αφορούν την ανάδειξη ΔΣ, αντιπροσώπων για τα δευτεροβάθμια όργανα και Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με δύο αναπληρωματικούς.

Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από τις ΓΣ των τμημάτων προκειμένου για εκλογές που αφορούν είτε την ανάδειξη ΔΕ στα τμήματα είτε αρχαιρεσίες για εκλογή ΔΣ, Εξελεγκτικής Επιτροπής και άλλων κεντρικών οργάνων του ΠΣΧΒ.

Η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί τις αρχαιρεσίες, φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή τους, τηρεί τα πρακτικά των αποφάσεων που παίρνει, αποφαίνεται για τυχόν ενστάσεις ή αμφισβητήσεις που προβάλλονται, συντάσσει πρακτικό αρχαιρεσιών, που υπογράφεται από τα μέλη της, επισυνάπτει δε ονομαστικό κατάλογο των μελών που ψήφισαν και τα παραδίδει μαζί με τα ψηφοδέλτια στο νέο ΔΣ.

Αντίγραφο του πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής δίνεται από το ΔΣ, υποχρεωτικά, σε κάθε υποψήφιο που θα το ζητήσει, μέσα σε επτά (7) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

Στην περίπτωση που διενεργείται στο Τμήμα ψηφοφορία για την ανάδειξη κεντρικών οργάνων του Συλλόγου, η ψηφοφορία γίνεται σε ξεχωριστή κάλπη. Στην κάλπη αυτή θα μπορούν να ψηφίζουν, εκτός από τα μέλη του περιφερειακού τμήματος, και άλλα μέλη του ΠΣΧΒ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του καταστατικού. Με απόφαση της ΓΣ δύναται να αποφασίζεται ότι θα διενεργείται ψηφοφορία για την ανάδειξη κεντρικών οργάνων και θα τοποθετείται κάλπη και σε άλλες πόλεις της χώρας.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Άρθρο 39

Οι αντιπρόσωποι για τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα εκλέγονται μαζί με το ΔΣ ή τις ΔΕ των τμημάτων.

Ο αριθμός τους εξαρτάται από τον αριθμό των κατά τόπους μελών του Συλλόγου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΕΚ, έχουν δε τριετή θητεία.

Το   πρακτικό   των   αρχαιρεσιών   για   την   ανάδειξη   των   αντιπροσώπων,   που συντάσσεται από την Εφορευτική Επιτροπή, διαβιβάζεται μαζί με τον κατάλογο των ψηφισάντων στο ΔΣ.

Σε περίπτωση που χηρεύει θέση αντιπροσώπου η αντικατάσταση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 29.

Οι αντιπρόσωποι γνωστοποιούν κάθε ενέργειά τους στο ΔΣ. Έχουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του εκλέκτορα στις διασκέψεις των ΕΚ και στην εκάστοτε συγκρότηση συνεδρίου.

Άρθρο 40

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου για άλλες δευτεροβάθμιες ή συντονιστικές οργανώσεις εκλέγονται ή κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη ΔΣ ή έκτακτα από το ΔΣ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Άρθρο 41

Σκοπός  της  ίδρυσης  των  τμημάτων  είναι  η  δραστηριοποίηση  των  μελών  του Συλλόγου κατά περιοχές ή πόλεις, η αντιμετώπιση τοπικών ειδικών προβλημάτων και  ο  συντονισμός  των  προσπαθειών  για  την  εκπλήρωση  των  σκοπών  του συλλόγου.

Τίτλος του τμήματος είναι “ΠΣΧΒ τμήμα . . . “ (αναφέρεται η περιφέρεια ή πόλη).

Σε  μια  περιφέρεια  ή  πόλη  δεν  μπορεί  να  υπάρχουν  περισσότερα  από  ένα  (1) τμήματα.

Ειδικά για την περιοχή Αττικής δεν επιτρέπεται η ίδρυση τμήματος. Σε κάθε νομό επιτρέπεται η ίδρυση ενός και μόνο τμήματος.

Η ίδρυση του τμήματος γίνεται με απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου και έγκριση της πρώτης, μετά την απόφαση του ΔΣ, Γενικής Συνέλευσης.

Για την ίδρυση τμήματος χρειάζεται αίτηση δέκα (10) τουλάχιστον μελών που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή που πρόκειται να ιδρυθεί το τμήμα.

Το ΔΣ καθορίζει τα γεωγραφικά όρια και την έδρα του τμήματος.

Όλα τα μέλη του Συλλόγου που διαμένουν ή εργάζονται στη περιοχή γίνονται αυτοδικαίως μέλη του τμήματος. Δεν μπορεί να γίνει μέλος τμήματος κάποιος που δεν είναι μέλος του Συλλόγου.

Για να ιδρυθεί τμήμα σε περιοχή ή πόλη πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον είκοσι (20) μέλη του Συλλόγου.

Άρθρο 42

Ταυτόχρονα με την απόφαση για την ίδρυση τμήματος ορίζεται με απόφαση του ΔΣ προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή με πέντε (5) μέλη.

Η προσωρινή ΔΕ μέσα σε τέσσερις (4) μήνες διενεργεί υποχρεωτικά αρχαιρεσίες για την ανάδειξη ΔΕ του τμήματος. Οι αρχαιρεσίες γίνονται σύμφωνα με το καταστατικό. Η θητεία της πρώτης ΔΕ είναι ίσου χρόνου με το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ του Συλλόγου .

Η ΔΕ του τμήματος που προέρχεται από τις αρχαιρεσίες αναγνωρίζεται υποχρεωτικά από το ΔΣ του Συλλόγου.

Ο αριθμός των μελών της ΔΕ του τμήματος καθορίζεται με απόφαση της ΓΣ του τμήματος. Το τμήμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 43

Οι αποφάσεις του ΔΣ του Συλλόγου είναι δεσμευτικές για τα τμήματα.

Άρθρο 44

Η ΔΕ του τμήματος γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών στο ΔΣ του Συλλόγου,  εισπράττει  τις  συνδρομές  των μελών,  συμβουλεύεται  το  ΔΣ  για  κάθε σημαντικό θέμα και γενικά συντονίζει τη δουλειά μεταξύ του ΔΣ του Συλλόγου και των μελών του τμήματος.

Άρθρο 45

Στην   περιφερειακή   συνέλευση   γίνεται   έκθεση   πεπραγμένων   του   τμήματος, οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός, τοποθέτηση ειδικών και γενικών προβλημάτων που έχουν σχέση με τη δραστηριότητα του τμήματος.

Οι αντιπρόσωποι του τμήματος στην περιφερειακή συνέλευση μεταφέρουν τις αποφάσεις της ΓΣ του τμήματος από το οποίο προέρχονται.

Άρθρο 46

Για  την αντιμετώπιση των οικονομικών του τμήματος  παρακρατείται το  50%  της συνδρομής των μελών του τμήματος προς το Σύλλογο.

Η ΓΣ του τμήματος μπορεί να αποφασίσει για άλλες συνδρομές για ενίσχυση των οικονομικών του τμήματος.

Έκτακτη  οικονομική  ενίσχυση  του  τμήματος  μπορεί  να  δοθεί  από  το  ΔΣ  του Συλλόγου μετά από εισήγηση της ΔΕ του τμήματος.

Άρθρο 47

Το τμήμα εντάσσεται και αντιπροσωπεύεται στο ΕΚ της περιοχής που ανήκει σύμφωνα με τα ισχύοντα για εγγραφή και αντιπροσώπευση στο εν λόγω ΕΚ.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 48

Οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη ΔΣ , εξελεγκτικής επιτροπής, αντιπροσώπων για το ΕΚ και άλλων τυχόν αντιπροσώπων γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια με καθολική μυστική ψηφοφορία των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών.

Η ψηφοφορία γίνεται σε ομοιόμορφους φακέλους που μοιράζει ο Σύλλογος. Κάθε φάκελος περιλαμβάνει τόσα ψηφοδέλτια, όσα τα όργανα που εκλέγονται .

Η ψηφοφορία διαρκεί από τις οκτώ (8) το πρωί μέχρι τις οκτώ (8) το βράδυ. Η διάρκεια της ψηφοφορίας παρατείνεται εφ’ όσον υπάρχουν μέλη που αναμένουν να ψηφίσουν.

Η  προτίμηση  εκδηλώνεται  με  σταυρούς  δίπλα  στα  ονόματα  των  υποψηφίων.  Ο αριθμός των σταυρών για το ΔΣ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από έντεκα (11).

Άρθρο 49

Οι υποψήφιοι κατέρχονται στις αρχαιρεσίες σε συνδυασμούς της προτίμησής τους, ή σα μεμονωμένοι υποψήφιοι.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται τριάντα πέντε  (35) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες στην Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται στην προ των αρχαιρεσιών Γενική Συνέλευση.

Η εφορευτική επιτροπή, τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες ανακηρύσσει τους υποψηφίους και κάνει γνωστούς τους συνδυασμούς με πρακτικό που τοιχοκολλεί στα γραφεία του Συλλόγου και με επιστολή που απευθύνεται στα μέλη είκοσι (20) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες.

Άρθρο 50

Εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των οργάνων του συλλόγου είναι το παρακάτω : Το ακέραιο τμήμα του πηλίκου που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των εδρών αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός  παίρνει  τόσες  έδρες  στην  πρώτη  κατανομή  όσες  φορές  χωρεί  το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που πήρε ο συνδυασμός. Ο συνδυασμός που έχει λιγότερους υποψηφίους από τις έδρες που του αναλογούν παίρνει τόσες έδρες (ή εκλέγει τόσους αντιπροσώπους), όσες και οι υποψήφιοί του. Το  ίδιο  ισχύει  και  για  τους  μεμονωμένους  υποψήφιους.  Οι  έδρες  που  μένουν αδιάθετες (ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται), σύμφωνα με τα παραπάνω,   κατανέμονται   από   μία   στους   συνδυασμούς   εκείνους   που   έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν  υπόλοιπο  ψηφοδελτίων  μεγαλύτερο  από  το  1/3    του  εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.  Οι έδρες που μένουν αδιάθετες  ή  ο  αριθμός  των  αντιπρόσωπων  που  δεν  καλύπτεται  και  μετά  την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.

Οι επιλαχόντες κάθε συνδυασμού αποτελούν τους αναπληρωματικούς

Άρθρο 51

Η διαλογή γίνεται αμέσως μετά το τέλος των αρχαιρεσιών. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και της διαλογής μπορεί να παρευρίσκεται ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο.

Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών δημοσιεύονται στα ”Χημικά Χρονικά”.

Άρθρο 52

Ο Σύλλογος φέρει σφραγίδα που γράφει κυκλικά την επωνυμία του “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” και στη μέση απεικονίζει βιομηχανικό συγκρότημα.

Άρθρο 53

Οι υπηρεσίες των μελών των συλλογικών οργάνων του Συλλόγου είναι άμισθες. Εξαίρεση μπορεί να γίνει για οδοιπορικά έξοδα ή για επιτροπές που συγκροτούνται για ειδικούς λόγους και καθορίζονται από τη ΓΣ ή το ΔΣ. Το ΔΣ μπορεί να προσλάβει υπαλλήλους για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών του καθώς και εισπράκτορα συνδρομών.

Άρθρο 54

Το ΔΣ μπορεί να καταρτίζει επιτροπές με συμβουλευτικό χαρακτήρα από δύο (2) ή περισσότερα μέλη για μελέτη διαφόρων ζητημάτων.

Άρθρο 55

Ο Σύλλογος μπορεί να διαλυθεί με απόφαση της ΓΣ,   σύμφωνα με τις εξαιρετικές διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας. Αυτόματα, με τη λήψη απόφασης περί διαλύσεως, βρίσκεται ο Σύλλογος σε κατάσταση εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο. Το ενεργητικό υπόλοιπο περιέρχεται στην Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ).

Άρθρο 56

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση της ΓΣ των μελών καθώς και από τη νομοθεσία περί σωματείων και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από πενήντα έξι (56) άρθρα.